Prethodni Slijedeći
Doplatak za pomoć i njegu
Udruga Ljubav Na Djelu 18.06.2024

Osnovica za ostvarivanje prava na pomoć za uzdržavanje i druga prava po osnovi socijalne skrbi, utvrđena je u iznosu od 400,00 kuna odlukom Vlade Republike Hrvatske (NN 21/01).

 

Doplatak za pomoć i njegu može se odobriti osobi:

·         kojoj je zbog tjelesnog ili mentalnog oštećenja ili trajnih promjena u zdravstvenom stanju ili zbog starosti prijeko potrebna stalna pomoć i njega druge osobe, jer sama ne može udovoljavati osnovnim životnim potrebama,

·         ako doplatak za pomoć i njegu ne može ostvariti po drugoj osnovi,

·         ako prosječni mjesečni prihod po članu obitelji ne prelazi iznos od 200% osnovice koju određuje Vlada Republike Hrvatske (800,00 kn), odnosno ako prihod samca ne prelazi iznos od 250% navedene osnovice (1.000,00 kn) u prethodna tri mjeseca prije mjeseca u kojem je podnesen zahtjev, odnosno pokrenut postupak po službenoj dužnosti.

Doplatak za pomoć i njegu pod navedenim uvjetima odobrit će se i osobi kojoj je zbog privremenih promjena u zdravstvenom stanju ili tjelesnog oštećenja, prijeko potrebna stalna pomoć i njega druge osobe.

Pravo na doplatak za pomoć i njegu u punom iznosu, iako je prihod po članu obitelji, odnosno prihod samca, veći od navedenog prihoda ima:

·         teže tjelesno ili mentalno oštećena osoba,

·         teže psihički bolesna osoba,

·         osoba s težim trajnim promjenama u zdravstvenom stanju,

·         slijepa, gluha i gluhoslijepa osoba koja nije osposobljena za samostalan život i rad.

Pravo na doplatak za pomoć i njegu u smanjenom iznosu, iako je prihod po članu obitelji, odnosno prihod samca, veći od navedenog prihoda ima:

·         osoba potpuno lišena poslovne sposobnosti ako nema teže tjelesno ili mentalno oštećenje ili težu psihičku bolest ili teže trajne promjene u zdravstvenom stanju,

·         slijepa, gluha i gluhoslijepa osoba koja je osposobljena za samostalan život i rad.

Doplatak za pomoć i njegu odobrava se u punom ili u smanjenom iznosu, ovisno o tome postoji li prijeka potreba pomoći i njege druge osobe u punom ili smanjenom opsegu.

Prijeka potreba stalne pomoći i njege druge osobe u punom opsegu postoji kada osoba zbog trajnih promjena u zdravstvenom stanju ne može sama udovoljiti osnovnim životnim zahtjevima jer se ne može, ni uz pomoć ortopedskih pomagala samostalno kretati u stanu i izvan stana, uzimati hranu, oblačiti se i svlačiti, održavati osobnu higijenu, kao ni obavljati druge osnovne fiziološke potrebe.

Prijeka potreba stalne pomoći i njege druge osobe u smanjenom opsegu postoji kada osoba zbog trajnih promjena u zdravstvenom stanju ne može potpuno udovoljiti osnovnim životnim zahtjevima, jer se ne može samostalno kretati izvan stana radi nabave osnovnih životnih potrepština i korištenja zdravstvene zaštite.

Prijeka potreba privremene pomoći i njege u punom ili smanjenom opsegu postoji i kada osoba zbog privremenih promjena u zdravstvenom stanju ili tjelesnog oštećenja ne može udovoljiti osnovnim životnim zahtjevima.

Visina doplatka za pomoć i njegu iznosi:

·         u punom iznosu 100% osnovice (400,00 kn),

·         u smanjenom iznosu 70% osnovice (280,00 kn).

Korisnik kojemu je osiguran stalni ili tjedni smještaj sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi ne može ostvariti pravo na doplatak za pomoć i njegu.

Pravo na doplatak za pomoć i njegu nema dijete čiji roditelj koristi rodiljni dopust ili dopust do sedme godine života djeteta radi njege toga djeteta.

Osoba čiji je roditelj ostvario pravo na rad s polovicom punog radnog vremena po posebnim propisima može ostvariti pravo na doplatak za pomoć i njegu u smanjenom iznosu.

 

Provođenje zdravstvene njege u kući
Udruga Ljubav Na Djelu 18.06.2024

U Narodnim novinama br. 76/02 objavljen je Pravilnik kojim se uređuju  uvjeti i način korištenjazdravstvene njege i rehabilitacije u kući. Zdravstvena njega provodi se u svrhu poboljšanja zdravstvenog stanja i sprječavanja pogoršanja zdravstvenog stanja. Provođenje zdravstvene njege uključuje i poduku osigurane osobe i članova njezine obitelji u provođenju mjera zdravstvene njege.

Pravo na zdravstvenu njegu ostvaruje se na osnovi utvrđenih sljedećih stanja:

·         nepokretnosti i slabije pokretnosti

·         kronične bolesti u fazi pogoršanja ili komplikacije, uz uvjet da izabrani liječnik istodobno provodi liječenje u kući, a indicira i zdravstvenu njegu

·         prolaznih ili trajnih stanja u kojima nije moguće samozbrinjavanje

·         nakon složenijih operativnih zahvata koji zahtijevaju previjanje i njegu rane, te skrb za anus praeter i ostale stome

·         kod terminalnog bolesnika.

Prijedlog za zdravstvenu njegu osigurane osobe daje izabrani liječnik primarne zdravstvene zaštite, a suglasnost za provođenje zdravstvene njege daje liječničko povjerenstvo područnog ureda HZZO-a prema sjedištu ordinacije izabranog liječnika.

Zdravstvenu njegu osigurane osobe predlaže izabrani liječnik nakon izvršenog pregleda i utvrđenog medicinskog stanja osigurane osobe, te uvida u medicinsku dokumentaciju. U obrazloženju prijedloga za zdravstvenu njegu, izabrani liječnik predlaže postupke u skladu s popisom dijagnostičkih i terapijskih postupaka u zdravstvenim djelatnostima, a prema navedenim stanjima i određuje vremensko razdoblje provođenja zdravstvene njege.

Izabrani liječnik obvezan je svaku propisanu i odobrenu zdravstvenu njegu prijaviti mjerodavnoj patronažnoj službi, te voditi brigu da zdravstvenu njegu provodi ugovorna zdravstvena ustanova, odnosno ugovorni zdravstveni radnik privatne prakse koje je odredio.

Patronažna služba obvezna je tijekom razdoblja pružanja njege obići osiguranu osobu najmanje jednom u 14 dana, te izvijestiti izabranog liječnika o njezinom stanju, učincima dotad provedene zdravstvene njege i potrebi njezinog daljnjeg provođenja, odnosno potrebi obavljanja kućne posjete.

Liječničko povjerenstvo područnog ureda Zavoda može osiguranoj osobi uskratiti suglasnost za zdravstvenu njegu kada nakon pregleda osigurane osobe utvrdi da ne postoji medicinska opravdanost za njezino provođenje.

Provođenje zdravstvene njege može se odobriti maksimalno sedam puta tjedno.

Dnevno se može maksimalno odobriti postupaka njege u kući u trajanju od 135 minuta bez uračunatog vremena puta.

Zdravstvenu njegu provode medicinske sestre općeg smjera u privatnoj praksi, odnosno zaposlene u ustanovama za zdravstvenu njegu u kući u skladu s uputama i pod stručnim nadzorom izabranog liječnika i patronažne sestre.

 
LJUBAV NA DJELU
Udruga roditelja djece oboljele od malignih bolesti
Prilaz Đure Deželića 31, Zagreb

info@ljubavnadjelu.hr
www.ljubavnadjelu.hr
OIB : 04983288258

ZABA IBAN: HR1823600001102031208
PBZ IBAN: HR1523400091110543841
LJUBAV NA DJELU
O udruzi
Aktivnosti
Projekti
Mediji o nama
Kontakti
IZBORNIK
Opći uvjeti i uputstva
Način plaćanja
Izjava o privatnosti
PRIJAVI SE ZA NEWSLETTER
smrtovnice Osmrtnice POSTANI ČLAN
PRATITE NAS NA DRUŠTVENIM MREŽAMA